Regulamin

§ I Określenia użyte w regulaminie

 1. Dostawca Usługi –  OpiekunBloga
 2. Użytkownik/Abonent – osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie opiekunbloga.pl świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91 oraz REGON 142506494 zwaną dalej OpiekunBloga.
 2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie opiekunbloga.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą OpiekunBloga i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Umową Powierzenia Danych Osobowych, a także Polityką Prywatności.
 3. Cennik znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/hosting-wordpress-ssd i stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Specyfikacja techniczna znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/hosting-specyfikacja-techniczna i stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Umowa Powierzenia Danych Osobowych znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/Umowa-powierzenia-danych.pdf i stanowi integralną część Regulaminu.
 6. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 7. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowi integralną część Regulaminu.
 8. OpiekunBloga zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 9. Użytkownik rejestrując się na stronie panel.opiekunbloga.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od OpiekunBloga wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy OpiekunBloga.
 10. OpiekunBloga ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług OpiekunBloga w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług OpiekunBloga,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 11. OpiekunBloga na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.
 12. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte, a także zapoznać się z treścią Umowy powierzenia i zaakceptować postanowienia w niej zawarte.

§ III Czynności zabronione

 1. Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
 2. Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
 3. Ingerencja w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
 4. Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
 5. Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
 6. Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
 7. Działające na szkodę innych użytkowników nadmierne przeciążanie serwerów.
 8. Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
 9. Wykorzystywanie infrastruktury OpiekunBloga jako zaplecza do przechowywania kopii zapasowych danych.
 10. Wykorzystywanie infrastruktury OpiekunBloga do przechowywania i udostępniania plików audio, video, archiwów, obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych inaczej nie  klasyfikowanych, chyba że są to materiały stricte marketingowe.
 11. Wykorzystywanie infrastruktury OpiekunBloga jako hosting baz SQL/nonSQL serwisów umieszczonych poza infrastrukturą Usługodawcy.

§ IV Płatności.

 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez OpiekunBloga pobierana jest opłata za okres wskazany w ofercie z góry, która stanowi okres rozliczeniowy.
 2. OpiekunBloga zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7 dni od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez OpiekunBloga jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane. Jeśli zaś Abonent ureguluje płatność za kolejny okres rozliczeniowy w podanym terminie, OpiekunBloga przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po wpłynięciu należności.
 4. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony OpiekunBloga.
 5. Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie do 14 dni od otrzymania płatności przez OpiekunBloga.
 6. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania OpiekunBloga o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10 zł netto, doliczaną do każdej faktury.

§ V Rozwiązanie umowy.

 1. OpiekunBloga ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi, odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta, bądź zwieszenia świadczenia usługi w sytuacji, gdy:

  – zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,

  – Abonent korzystał z usług OpiekunBloga w sposób sprzeczny z prawem, bądź ich przeznaczeniem, złamał Regulamin usług OpiekunBloga lub umowę,

  – Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.

 2. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez OpiekunBloga nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
 3. OpiekunBloga poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi lub odstąpieniu do umowy oraz o przyczynie tego zawieszenia lub odstąpienia. Wznowienie świadczenia usług będzie możliwe po wyeliminowaniu przyczyny.
 4. W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w § IV, pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

§ VI Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie, przez panel klienta – panel.opiekunbloga.pl lub listownie, na adres siedziby OpiekunBloga) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ VII Odpowiedzialność.

 1. OpiekunBloga dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy OpiekunBloga, OpiekunBloga zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy OpiekunBloga lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między OpiekunBloga a Abonentem.
 3. OpiekunBloga zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
 4. Wszystkie usługi oferowane przez OpiekunBloga powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
 5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
 6. Odsprzedawanie w części lub całości osobom trzecim usługi wykupionej w OpiekunBloga jest zabronione.
 7. Za wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi, aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu klienta OpiekunBloga, za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
 8. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy użytkowników, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału OpiekunBloga.
 9. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
 10. OpiekunBloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 11. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
 12. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
 13. OpiekunBloga nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą OpiekunBloga, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§VIII Pomoc techniczna.

 1. OpiekunBloga gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi danej usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w OpiekunBloga.
 2. OpiekunBloga gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie dostarczone przez panel klienta (panel.opiekunbloga.pl) maksymalnie do 48 godzin o ile dotyczy aktywnej usługi w OpiekunBloga i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta.
 3. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§IX Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu OpiekunBloga i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez OpiekunBloga , powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email hosting@opiekunbloga.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
 5. OpiekunBloga rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§X Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

Regulamin rejestracji i utrzymania Domen Internetowych

§I Definicje

 1. Rejestrator – podmiot, który dokonuje rejestracji domen:

  – domeny polskie – NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa;

  – pozostałe domeny zagraniczne – Consulting Service Sp. z o.o.,

 2. Partner – Mad Ventures Patryk Kozioł pod marką OpiekunBloga.pl z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 29B, który działa we współpracy z Rejestratorem, na mocy zawartej umowy w zakresie rejestracji i obsługi domen internetowych,
 3. Użytkownik/Abonent – podmiot lub osoba fizyczna, która złoży zamówienie na domenę lub zleci jej transfer Partnerowi.

 

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie opiekunbloga.pl świadczone są usługi rejestracji i utrzymania domen internetowych, oferowane przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91 oraz REGON 142506494 zwaną dalej OpiekunBloga.
 2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie opiekunbloga.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą OpiekunBloga i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Umową Powierzenia Danych Osobowych, a także Polityką Prywatności.
 3. Cennik znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/domeny i stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Umowa Powierzenia Danych Osobowych znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/Umowa-powierzenia-danych.pdf i stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowi integralną część Regulaminu.
 7. OpiekunBloga zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 8. Użytkownik rejestrując się na stronie panel.opiekunbloga.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od OpiekunBloga wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy OpiekunBloga.
 9. OpiekunBloga ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług OpiekunBloga w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług OpiekunBloga,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 10. OpiekunBloga na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.
 11. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte, a także zapoznać się z treścią Umowy powierzenia i zaakceptować postanowienia w niej zawarte.

§III Zasady rejestracji i obsługi domen internetowych:

a. Użytkownik zlecając obsługę domeny przez Partnera, udziela zgody przed krajowym rejestratorem domen NASK i składa nieodwołalne pełnomocnictwo (na każdy z obsługiwanych obiektów) do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem i dokonywania w jego imieniu zmian w rejestrach domen,

b. pełnomocnictwa udzielane są na dokonywanie czynności w imieniu Abonenta w następujących podmiotach:

i. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,

ii. Consulting Service Sp. z o. o.,

c. pełnomocnictwo wygasa z chwilą:

i. śmierci Użytkownika lub rozwiązania podmiotu, którym jest Abonent,

ii. całkowite usunięcie domeny z rejestru domen lub danych użytkownika z owego rejestru,

iii. utraty praw do nazwy domenowej lub innego obsługiwanego obiektu,

d. użytkownik, który zleci przeniesienie obsługi domeny do Partnera lub rejestrację domeny u Partnera, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu świadczenia usług przez OpiekunBloga, regulaminu Rejestratora (który obsługuje daną nazwę domenową), w zakresie rejestracji i obsługi domen.

e. w przypadku obsługiwania domen przez krajowy rejestr domen NASK, użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania następujących aktów:

i. Prawa Abonenta domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/prawab.html

ii. Transfer domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html

iii. Ogólny regulamin nazw polskich: http://www.dns.pl/regulamin.html

iv. Regulamin obsługi opcji na domeny polskie: http://www.dns.pl/opcje.html,

f. Użytkownik rejestrując domenę bierze na siebie pełną odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich za prawa do nazw towarowych wykorzystanych w nazewnictwie domen,

g. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych danych w procesie obsługi domen; o każdej zmianie należy niezwłocznie zawiadomić OpiekunBloga, w celu dokonania korekty danych lub ich zmiany w odpowiednich rejestrach,

h. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku podejrzenia, iż podane dane abonenta są nieprawidłowe, niepełne lub nazwa domeny może powodować naruszenia praw podmiotów (osób) trzecich, a także w sytuacji nieuregulowania należności zawartych w proformach,

i. w przypadku niektórych domen (np. polskich, obsługiwanych przez NASK) operator pozwala na ukrycie danych osobowych osób prywatnych widocznych w rejestrze domen; Partner dokonuje takiego ukrycia automatycznie, jednak Użytkownik powinien dokonać weryfikacji tego faktu po każdej czynności związanej z obsługą domeny, a w przypadku niezgodności, poinformować o tym fakcie Partnera;

j. dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi są publikowane w publicznych rejestrach domen bez możliwości ich ukrycia.

k. domeny rejestrowane są na okres nie krótszy niż 1 rok, maksymalny oraz minimalny okres rejestracji zależą od:

i. możliwości technicznych systemów teleinformatycznych Rejestratora oraz Partnera,

ii. dostępnej oferty u Partnera,

l. okres ważności domeny liczony jest od momentu jej rejestracji, a w przypadku odnowienia domeny, od ostatniego dnia ważności domeny w poprzednim okresie,

m. niektóre domeny (np.: eu., com., net.) wymagają dokonania opłaty w przypadku ich transferu; opłata ta zaliczana jest na poczet odnowienia domeny na kolejny okres rozliczeniowy,

n. wraz z chwilą złożenia zamówienia na domenę polską, Partner dokonuje jej rezerwacji w systemie Rejestratora na okres 14 dni; w tym czasie Abonent powinien dokonać jej opłacenia pod rygorem utraty prawa do rejestracji danej nazwy domenowej; kolejna próba rezerwacji wspomnianej domeny nie będzie możliwa,

o. na 30 dni przed wygaśnięciem domeny Partner dostarczy odpowiednie dokumenty potrzebne do opłacenia domeny; pozostałe kwestie w zakresie rozliczeń reguluje Regulamin świadczenia usług przez OpiekunBloga,

p. na rejestr domen składają się rejestr abonentów oraz rejestr nazw domenowych,

q. Użytkownik ma prawo uzyskać kod (EPP, authinfo) potrzebny do przeniesienia obsługi obiektu do innego Rejestratora (Partnera),

r. Partner ma prawo do weryfikacji danych Abonenta przed wydaniem tego kodu; jednocześnie zachowane zostaną odpowiednie normy, aby czas ten był jak najkrótszy.

§IV Odpowiedzialność partnera:

a. w przypadku nieudanej rejestracji domeny lub jej odnowienia, które nie wniknęły z winy Użytkownika, Partner ponosi odpowiedzialność w wysokości 100% wpłaconej kwoty za rejestrację nazwy domenowej,

b. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie wczesne skontaktowanie się z Partnerem w celu odnowienia nazw domen, potwierdzenia faktu możliwości realizacji takiej dyspozycji oraz wpłacenia należnej sumy w taki sposób, aby środki były zaksięgowane przez Partnera minimum 7 dni przed dniem wygaśnięcia domeny,

c. Abonent przed wygaśnięciem domeny powinien upewnić się, iż płatność została przez Partnera zaksięgowana, a dyspozycja odnowienia została przetworzona prawidłowo,

d. brak zastosowania się do regulaminu przez Abonenta zwalnia Partnera z odpowiedzialności wobec Abonenta, szczególnie w sytuacjach utraty nazw domenowych.

§V Postanowienia końcowe:

Do rejestracji domen mają zastosowanie także przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a także innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski.

Regulamin usługi monitoringu www WebEKG

 

§ I Określenia użyte w regulaminie

 1. Dostawca Usługi –  operator serwisu webekg.pl
 2. Użytkownik/Abonent – osoba prawna lub fizyczna, która dokonała rejestracji konta i otrzymała potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Usługa – zdalny monitoring dostępności stron internetowych udostępniany przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu

§ II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, nazywany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie webekg.pl świadczone są usługi monitoringu www, oferowane przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 29B, NIP 538 175 39 91 oraz REGON 142506494 zwaną dalej WebEKG.
 2. Rejestracja konta z wybraną usługą w serwisie webekg.pl i otrzymanie potwierdzenia realizacji zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą WebEKG i rejestrującym konto, nazywanym dalej Użytkownikiem, a także wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu wraz z Cennikiem oraz Umową Powierzenia Danych Osobowych, a także Polityką Prywatności.
 3. Cennik oraz specyfikacja usługi znajduje się pod adresem webekg.pl i stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Umowa Powierzenia Danych Osobowych znajduje się pod adresem opiekunbloga.pl/Umowa-powierzenia-danych.pdf i stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Użytkownikiem.
 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się pod adresem webekg.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowi integralną część Regulaminu.
 7. WebEKG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
 8. Użytkownik rejestrując się na stronie panel.opiekunbloga.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od WebEKG wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy WebEKG.
 9. WebEKG ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
  • Abonent korzystał z usług OpiekunBloga w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług OpiekunBloga,
  • Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe.
 10. WebEKG na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.
 11. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte, a także zapoznać się z treścią Umowy powierzenia i zaakceptować postanowienia w niej zawarte.

§ III Sposób świadczenia usługi 

 1. Usługa umożliwia gromadzenie danych na temat dostępności wskazanych przez Klienta stron internetowych. Usługa może być świadczona jedynie na rzecz Klienta.
 2. Usługa zapewnia wysyłanie powiadomień e-mailowych, SMSowych oraz głosowych w przypadku wykrycia niedostępności monitorowanej strony internetowej oraz zakończenia zdarzenia niedostępności.
 3. W czasie realizacji Usługi nie są gromadzone dane podlegające Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  a) dostęp do Internetu (http)

  b) aktualna wersja wybranej przeglądarki internetowej.

§ IV Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy korespondencyjnej za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem webekg.pl lub za pomocą
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi oraz aktualizacji tych danych w Panelu.
 3. Użytkownik , publikując dane uzyskane dzięki Usłudze, ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia.
 4. Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

§ V Prawa i obowiązki Dostawcy Usługi

 1. Dostawca Usługi zobowiązuje się do nieprzerwanego i starannego świadczenia Usługi, za którą Abonent wniósł Opłatę.
 2. Dostawca Usługi nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłową konfiguracją Usługi przez Abonenta lub wynikające bezpośrednio z konstrukcji monitorowanych stron internetowych.
 3. Dostawca Usługi nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Abonenta hasła dostępowego do Panelu osobom trzecim,
 4. Dostawca Usługi ma prawo czasowo wyłączyć usługę celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Terminie prac zostanie zakomunikowanym drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji minimum 24 godziny przed wyłączeniem.
 5. Odpowiedzialność Dostawca Usługi względem Abonenta, bez względu na jej podstawę prawną, ograniczona jest do wysokości ostatniej Opłaty uiszczonej przez Abonenta. Odpowiedzialność Dostawca Usługi względem Abonenta obejmuje rzeczywiście poniesioną szkodę i nie obejmuje utraconych korzyści Abonenta.

§ VI Płatności

 1. Za korzystanie z usług oferowanych przez WebEKG pobierana jest opłata za okres wskazany w ofercie z góry, która stanowi okres rozliczeniowy.
 2. WebEKG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7 dni od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez WebEKG  jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane. Jeśli zaś Abonent ureguluje płatność za kolejny okres rozliczeniowy w podanym terminie, WebEKG przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po wpłynięciu należności.
 4. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony OpiekunBloga.
 5. Abonent, który w procesie rejestracji wybrał typ konta „firma”, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur vat drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email. Faktury są generowane w terminie do 14 dni od otrzymania płatności przez WebEKG.
 6. Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania WebEKG o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10 zł netto, doliczaną do każdej faktury.

 

§VII Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu WebEKG i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez WebEKG, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email monitoring@webrkg.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
 5. OpiekunBloga rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

§VIII Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.